Renovació de l’ETAP

Renovació de l’Estació de Tractament d’Aigüa Potable (ETAP) Nicolàs

Per garantir a la població una aigua de qualitat i fomentar lexplotació dels recursos locals.

La renovació de l’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) Nicolàs s’iniciaran el febrer del 2024 i permetrà reduir la concentració de ferro, magnesi i arsènic a l’aigua, amb valors paramètrics segons la normativa, i fomentarà l’explotació de la xarxa de pous propis ubicats a la llera del Riu Ripoll, reduint l’elevada despesa que representa la compra d’aigua en alta.

Les obres de la planta potabilitzadora, que es dividiran en dues fases, començaran el febrer de 2024 i tindran una durada aproximada de 6 mesos a la primera fase, de manera que la posada en marxa de la línia 1 de l’ETAP es preveu al mes juliol.

El pressupost total del projecte constructiu és de 1.711.139,43 euros (IVA inclòs); 878.386,16 euros la primera fase i 832.753,28 euros la segona fase. El projecte és finançat per l’Ajuntament, amb una subvenció inicial de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) de 544.837,13 euros.

Les actuacions de la primera fase contemplen la posada en funcionament d’una sola línia de tractament que permetrà subministrar un cabal de 114 m3/h (114.000 litres/hora), fet que suposa aproximadament el 25% del consum diari de la ciutat. La segona fase facilitarà la posada en funcionament de les dues línies de tractament que garantiran un cabal de 228 m3/h (228.000 litres/hora), fet que suposarà el 50% del consum diari domèstic i industrial a Barberà.

SABEMSA gestiona l’entrada de subministrament a Barberà per diferents punts. La longitud de la xarxa gestionada és aproximadament de 142 km de canonada, principalment de fossa dúctil.

La ciutat disposa d´una Estació de Tractament d´Aigua Potable, ETAP Nicolàs. Es tracta d’una infraestructura construïda el 2008 arran de la sequera decretada aquell mateix any. La planta va ser dissenyada per a liminar ferro, arsènic, magnesi i compostos orgànics volàtils i està fora de servei des de l’any 2012. L’ETAP Nicolàs va ser concebuda per aprofitar l’estructura d’antiga depuradora del polígon Santiga-PROVASA, i aquesta realitat fa que tots els elements que componen aquest equipament es trobin exposats a la intempèrie des del seu origen, amb la degradació que això suposa per a tot tipus d’elements.

A hores d’ara, els equips de tractament sense protecció dels atacs ambientals han patit una notable degradació a les canonades d’acer inoxidable, filtres, vàlvules, equips de dosificació de reactius entre d’altres. Per aquest motiu, el consistori i SABEMSA treballen per solucionar aquesta situació amb la renovació del sistema de tractament i de l’equip necessari per a l’adequació i la protecció de la instal·lació.

Data publicació: 26/03/2024