Sabemsa, el proveïdor d’aigua potable líder a la regió, està posicionant-se com un agent clau en la lluita contra el canvi climàtic. Conscients dels desafiaments ambientals que enfrontem, Sabemsa ha implementat una sèrie de mesures sostenibles al servei de subministrament d’aigua potable.

El canvi climàtic ha generat un impacte significatiu en els recursos hídrics i ha afectat la disponibilitat i la qualitat de l’aigua. En resposta a aquesta problemàtica, Sabemsa ha realitzat inversions en tecnologies innovadores i processos eficients per reduir la seva empremta de carboni i minimitzar-ne l’impacte ambiental.

Una de les principals accions empreses per Sabemsa ha estat la implementació de programes de conservació de l‟aigua, promovent activament l‟ús responsable i conscient per part de la comunitat. A més, s’han dut a terme millores a les infraestructures per optimitzar la captació, tractament i distribució de l’aigua, minimitzant les pèrdues i maximitzant l’eficiència.

Així mateix, Sabemsa ha invertit en la generació d’energia renovable, com ara la instal·lació de panells solars a les seves instal·lacions, cosa que redueix la dependència de fonts d’energia no renovables i contribueix a la reducció d’emissions de carboni.

Aquestes mesures sostenibles no només permeten Sabemsa adaptar-se al canvi climàtic, sinó que també garanteixen un subministrament fiable i sostenible d’aigua potable per a la comunitat de Barberà del Vallès. El compromís de Sabemsa amb la sostenibilitat i la preservació dels recursos hídrics és fonamental per assegurar un futur pròsper i saludable per a les generacions futures.

Sempre conscients de la importància de la col·laboració, Sabemsa continua treballant estretament amb l’Ajuntament i la comunitat local per promoure la consciència ambiental i fomentar pràctiques sostenibles en l’ús de l’aigua.

Amb aquestes accions, Sabemsa es posiciona com a referent en la gestió sostenible de l’aigua potable, demostrant el seu compromís amb el benestar de la comunitat i la cura del medi ambient en el context del canvi climàtic.